Síť kreativních měst UNESCO (UNESCO Creative Cities Network, UCCN) vznikla v roce 2004 a nyní sdružuje 295 měst ze 90 různých zemí. Města se v rámci svého členství v síti zavazují k rozvíjení partnerství, podněcování účasti na kulturním životě obyvatel a k začleňování kultury do plánů udržitelného rozvoje města. Činnost sítě se zaměřuje na sedm kreativních oblastí: řemesla a tradiční lidová kultura, design, film, gastronomie, mediální umění, hudba a literatura. Kromě Prahy je členem sítě kreativních měst UNESCO také Brno, které získalo titul kreativního města hudby.

Kreativní města literatury UNESCO

Prestižní titul kreativní město literatury, jehož nositelem je od roku 2014 Praha, uděluje UNESCO městům s mimořádným významem na poli literatury. Síť kreativních měst literatury UNESCO nyní sdružuje 42 měst po celém světě. Dosavadními nositeli titulu byla města Edinburgh, Melbourne, Iowa, Dublin, Reykjavik, Norwich, Krakov, Praha, Dunedin, Heidelberg, Granada, Bagdád, Barcelona, Lublaň, Lvov, Montevideo, Nottingham, Óbidos, Tartu, Uljanovsk, Pučchon, Durban, Lillehammer, Manchester, Milán, Québec, Seattle a Utrecht. 30. října 2019 se do sítě kreativních měst literatury UNESCO zapojilo dalších jedenáct měst: Angoulême, Bejrút, Exeter, Kuhmo, Láhaur, Leeuwarden, Nanking, Oděsa, Sulejmánie, WondžuVratislav. Od 8. listopadu 2021 se nově připojují i Göteborg, Jakarta a Vilnius.

Edinburgh
Melbourne
Iowa
Dublin
Reykjavík
Reykjavík
Norwich
Norwich
Krakov
Krakov
Praha
Praha
Dunedin
Dunedin
Heidelberg
Heidelberg
Granada
Bagdád
Bagdád
Barcelona
Barcelona
Lublaň
Lublaň
Lvov
Lvov
Montevideo
Montevideo
Nottingham
Nottingham
Óbidos
Óbidos
Tartu
Tartu
Uljanovsk
Uljanovsk
Pučchon
Pučchon
Durban
Durban
Lillehammer
Lillehammer
Manchester
Manchester
Milán
Milán
Québec
Québec
Seattle
Seattle
Utrecht
Utrecht

REZIDENČNÍ POBYTY V PARTNERSKÝCH MĚSTECH UNESCO

Projekt Praha město literatury nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele již od října roku 2015. Do programu stipendijních pobytů se zapojila také další města ze sítě kreativních měst UNESCO. Rezidenční pobyty nyní realizuje deset partnerských měst Prahy: Krakov, Heidelberg, Barcelona, Tartu, Granada, Lublaň, Uljanovsk, Reykjavík, Košice a Pučchon.

Rezidenční pobyty v Krakově

Krakov
Krakov

Krakov pokračuje ve svém rezidenčním programu, který je určen mladým nadějným spisovatelům z partnerských měst sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Rezidenční program v Krakově nabízí spisovatelům a překladatelům dvouměsíční pobyt ve Ville Decius. Rezidentům je hrazena doprava do Krakova a zpět a poskytnuto stipendium ve výši cca 2500 zlotých. Krakov zajistí rezidentům možnost podílet se na literárním životě města a pomůže jim rozvíjet příležitosti k propagaci svých děl v Polsku.

Zasílání žádostí bylo možné do 25. července 2021.


Rezidenční pobyty v Heidelbergu

Heidelberg
Heidelberg

Nově zahájilo svůj program rezidenčních pobytů město Heidelberg.

Rezidenční pobyt v Heidelbergu mohou současně absolvovat dva žadatelé, přičemž následující období rezidenčního pobytu bude trvat od 1. února do 30. dubna 2020.

Rezidence se nachází v Dilsbergu, malebném městečku 14 kilometrů od Heidelbergu. Každý vybraný umělec obdrží tříměsíční stipendium až do výše 3750 euro a proplacení cestovních nákladů do výše 1000 euro.

Zasílání žádostí bylo možné do 16. září 2019.


Rezidenční pobyty v Barceloně

Barcelona
Barcelona

Barcelona nabízí rezidenční program pro spisovatele, dramatiky a překladatele.

V roce 2018 bylo uděleno celkem 20 grantů, v rámci kterých bylo autorům umožněno pobývat dva měsíce v Barceloně a bylo jim vyplaceno stipendium ve výši 3000 euro.

Rezidenční pobyty probíhají na jaře a na podzim a jsou otevřeny pro autory všech národností, kteří mají alespoň jednu vydanou publikaci. V případě dramatiků je pak nutná alespoň jedna premiéra.

Zasílání žádostí bylo možné do 14. prosince 2017.


Rezidenční pobyty v Tartu

Tartu
Tartu

Tartu zahájilo svůj program rezidenčních pobytů v roce 2017.

Stipendijní program Tartu má za cíl zvýšit mezinárodní komunikaci a spolupráci, přispět k mobilitě spisovatelů a překladatelů, nabídnout kreativní a inspirativní prostředí a poskytnout spisovatelům příležitost představit svou práci estonským čtenářům. Program je otevřen všem spisovatelům a překladatelům z celého světa.

Rezidentům je zdarma zajištěno ubytování, proplaceno cestovné a poskytnuto stipendium ve výši 600 euro měsíčně.

Zasílání žádostí bylo možné do 15. srpna 2019.


Rezidenční pobyty v Granadě

Granada

Program rezidenčních pobytů pro zahraniční autory byl spuštěn také v Granadě.

Cílí na podporu kontaktů a vytváření vazeb mezi spisovateli z Granady a ostatními městy a zeměmi po celém světě. Rezidenční program je zaměřen na spisovatele z partnerských měst zapojených do sítě kreativních měst literatury UNESCO.

Rezidentům je zdarma zajištěno ubytování, pokryty cestovní výdaje a zajištěno stravování.

Zasílání žádostí bylo možné do 20. září 2019.


Rezidenční pobyty v Lublani

Lublaň
Lublaň

Lublaň nabízí dva měsíční rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele z dalších měst ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. V roce 2019 budou nabízena dvě rezidentská místa, vždy v trvání jednoho měsíce, konkrétně v září a listopadu.

Každému rezidentovi bude na měsíc poskytnuto stipendium ve výši 1000 euro a ubytování v nově restaurovaném Swisshouse Creative Centre. Rezidenti se seznámí s literární scénou v Lublani, organizátoři jim umožní veřejnou prezentaci jejich práce, případně setkání s překladateli.

Zasílání žádostí bylo možné do 31. března 2019.


Rezidenční pobyty v Uljanovsku

Uljanovsk
Uljanovsk

Uljanovsk zahájil svůj rezidenční program v roce 2019.

Nabízeny jsou dvě měsíční stipendia v červnu a září 2019. Zasílat žádosti mohou autoři nejméně jedné vydané knihy, divadelního scénáře nebo překladatelé z ruštiny do jiného jazyka se zájmem o ruskou kulturu a literaturu.

Vybraným autorům bude poskytnut apartmán v centru města, proplaceny cestovní výdaje a účast na veřejných akcích. Výše stipendia bude stanovena s každým rezidentem individuálně.

Zasílání žádostí bylo možné do 31. března 2019.


Rezidenční pobyty v Reykjavíku

Reykjavík
Reykjavík

První rezident navštívil Reykjavík v říjnu roku 2019.

Stipendijní pobyt v Reykjavíku je určen pro jednoho autora z jiného města ze sítě kreativních měst literatury UNESCO. Rezidenční pobyt v říjnu 2020 je tematicky cílen na autora knih pro děti. Přihlásit se mohou spisovatelé, kteří publikovali alespoň jedno dílo pro děti a mládež a mají faktický vztah k jinému kreativnímu městu literatury.

Vybranému autorovi budou uhrazeny cestovní náklady, ubytování v domě Benedikta Gröndala a vyplaceno stipendium 800 euro. Organizátoři budou autorovi nápomocni v zapojení do literárního života města.

Zasílání žádostí bylo možné do 1. března 2020.


Rezidenční pobyty v Košicích

Košice jsou prvním slovenským městem, které se zapojilo do sítě kreativních měst UNESCO a získalo titul města mediálních umění.

Rezidenční pobyt v Košicích je určen pro umělce se vztahem k jinému kreativnímu městu UNESCO. Nabízen je zpravidla měsíční rezidenční pobyt. Vybranému umělci budou pokryty náklady na dopravu, poskytnuto ubytování, ateliér a stipendium ve výši 2000 euro a také náklady na produkci. Více v aktuální výzvě.

Zasílání žádostí bylo možné do 20. srpna 2021.


Rezidenční pobyty v Pučchonu

Pučchon
Pučchon

Korejské město Pučchon zahajuje svůj program rezidenčních pobytů, který bude v roce 2020 určen dvěma zahraničním autorů.

Pobyty cílí na spisovatele, překladatele a autory komiksů z jiných měst zapojených do sítě kreativních měst UNESCO. Zasílat přihlášky tedy mohou autoři ze všech 246 měst v síti.

Rezidenční pobyty budou trvat od 4 do 6 týdnů. Vybraným autorům budou uhrazeny cestovní náklady, ubytování a vyplaceno stipendium do výše 850 dolarů.

Zasílání žádostí bylo možné do 28. února 2020.