Partneři projektu a spolupracující organizace

Albatros Media a.s. zastupuje nakladatelství Albatros, které vydává díla pod různými jmény již od roku 1949. Za dobu existence vydali více než 10 tisíc titulů a 350 milionů výtisků.

CzechTourism byla zřízena k plnění úkolů v oboru cestovního ruchu, pro které je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. V rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými a regionálními subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro marketing cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu.

Festival spisovatelů Praha je jedna z nejvýznamnějších literárně-kulturních událostí konaná na začátku června v Praze. Hlavním posláním festivalu je propagovat světovou literaturu, představovat českému publiku známé i méně známé literáty, básníky a spisovatele ze zahraničí (včetně laureátů Nobelových cen). Diskusní fóra jsou místem ke konfrontaci světových otázek s myšlením českým. Festival dlouhodobě podporuje hlavní město Praha.

Institut umění je také správcem vícejazyčného webového Portálu české literatury, který si klade za cíl ve výběrové podobě postupně zpřístupňovat především informace o žijících a v současné době tvořících literátech a o jejich díle (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež).

Literární noviny jsou český kulturně-politický týdeník. Jeho první číslo vyšlo v roce 1927. Ač název ukazuje na literární časopis, podstata tradice Literárních novin spočívá spíše v účasti spisovatelů a intelektuálů na společenské diskusi a v pojetí literatury jako živého společenského organismu, který úzce souvisí s ostatními uměními, vědami a politikou.

Městská knihovna v Praze je největší veřejná knihovna v ČR, má celkem 43 poboček a 2 bibliobusy. Můžete si vybrat z více než 2 milionů knih, cd, dvd a dalších médií.

Národní knihovna České republiky je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám, jež poskytuje. NK ČR je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti.

Obec překladatelů sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se překladem. Jejím posláním je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře. Členem Obce se může stát každý občan České republiky, který zveřejnil dva překladové tituly nebo soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladu, a cizí státní občan, který překládá z češtiny nebo do češtiny (blíže viz stanovy OP). V současné době má Obec překladatelů 340 členů a členek.

PEN klub v České republice (založený Karlem Čapkem v roce 1925) má v lednu 2020 198 členů a s dvanáctičlenným prezidiem v čele s předsedou Jiřím Dědečkem pracuje ve výborech. Nejvýznamnější je výbor pro vězněné spisovatele, řízený místopředsedkyní PEN klubu Markétou Hejkalovou. Zveřejňuje případy utiskování slovesných tvůrců a žádá jejich vlády o osvobození.

Pražský literární dům je tu pro všechny, kterým není literatura lhostejná: studenty, profesory, zájemce ze zahraničí, germanisty, milovníky literatury. Pro všechny, kterých se toto téma osobně týká: pro ty, kteří hledají své kořeny, německo jazyčné obyvatele Prahy, umělce, překladatele, vydavatele, odborníky. Pro všechny, kterým záleží na kulturním dědictví naší společnosti: firemní a individuální dárce, státní instituce, neziskové organizace, zástupce politických stran, velvyslanectví a média.

Společnost poezie byla založena, aby podporovala české básníky a jejich tvorbu. Každoročně koordinuje festival Den poezie, který tradičně probíhá v listopadu.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

Ústav pro českou literaturu AV ČR se zabývá českou literaturou, a to nejen jako korpusem textů a kulturním dědictvím, které je výzvou k prohlubování existujících poznatků, ale také jako živým organismem, který se v dialogu s minulostí nadále obohacuje a rozvíjí a v této celistvosti se otvírá novým interpretacím, přispívajícím k procesu sebeporozumění národní kultury. Charakter výzkumného záměru je dán specifičností předmětu i osobitým postavením ÚČL AV ČR v rámci české literárněvědné bohemistiky a jeho ”povinností” na jedné straně spravovat, aktualizovat a zpřístupňovat základní informační zdroje a na straně druhé realizovat komplexní, dlouhodobé badatelské projekty v oblasti literární historie a teorie.

Nakladatelství Triton působí na českém knižním trhu od roku 1991 a počtem vydaných titulů se každoročně řadí mezi deset největších nakladatelství. Knižní produkce pokrývá široké spektrum oblastí – tematicky se Triton specializuje především na odborné publikace lékařské, medicínu, psychologii, filosofii, historii, pedagogiku, sociální vědy, kulturní a sociální antropologii, vydává však i beletrii, sci-fi, literaturu faktu, pohádky a publikace zabývající se alternativními léčebnými metodami, východními filosofiemi, esoterikou, duchovním růstem, spiritualitou, zdravou výživou, cvičením a životním stylem.

Pražská informační služba byla založena roku 1958 pro podporu cestovního ruchu v Praze. Nyní nabízí množství nejrůznějších služeb nejen turistům, ale i obyvatelům Prahy. Poskytuje aktuální informace, zajišťuje průvodcovské služby a návštěvníkům města může také zprostředkovat ubytování. Vydává nejobsáhlejší kulturní periodikum Přehled kulturních pořadů v Praze. PIS je také správcem Staroměstské radnice.

Ambicí projektu Literáti z naší čtvrti je představit dvacet známých, méně známých či neprávem pozapomenutých literárních tvůrců z Prahy 6. Kromě webu, který je nejobsáhlejší částí projektu, se literáti představili i prostřednictvím výstavy, v tištěném průvodci, v rámci doprovodných akcí a skrze literární soutěž s názvem čtvrť. Mohli jste se dozvědět nejen kdo v Praze 6 žil či žije, ale také čím se zabýval, co napsal, kam patřil a čím je významný. Projekt vás provede jeho životem, stejně jako prostředím, které jej ovlivnilo.

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a posilují dobré jméno České republiky ve světě. Jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro propagaci České republiky v zahraničí.

Pod názvem Kudy z nudy naleznete projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, jehož cílem je podpora domácího cestovního ruchu. Kudy z nudy nabízí komplexní nabídku pro každého cestovatele.
Lidé se tu mohou inspirovat tipy na výlety po celém Česku, které uspokojí rodiny s dětmi, party mladých lidí, romantiky i velké sportovní fajnšmekry. Zároveň je to jeden z hlavních nástrojů, kterým agentura CzechTourism zdarma pomáhá podnikatelům v propagaci jejich nabídek. V sezoně stránky využije 700 tisíc návštěvníků měsíčně.

Institut umění vznikl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu v roce 2005 s cílem přispívat k rozvoji a zvyšování spo­le­čenské prestiže umění. IU podporuje výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými obory, poskytuje informační a poradenské služby, věnuje se vzdělávací činnosti, prezentuje a propaguje české umění v zahraničí.

Klub pražských spisovatelů je dobrovolná profesní organizace spisovatelů, literárních vědců, kritiků, překladatelů a bezprostředně souvisejících profesí, která působí na území hl. m. Prahy.

Magistrát hl.m.Prahy je fakticky obecním a krajským úřadem hlavního města Prahy. Jeho působnost je vymezena zákonem o hlavním městě Praze a městskou vyhláškou o Statutu hlavního města Prahy, činnost a organizační uspořádání magistrátu upravuje jeho organizační řád, který byl vydán usnesením Rady hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou města a vykonává přenesenou státní působnost hlavního města.

Ministerstvo kultury České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kultury pro oblasti knihovnictví, muzejnictví, umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, církví, tisku, rozhlasové a televizní vysílání, autorského zákona, výrobu a obchod v oblasti kultury. Sídlo ministerstva je v Nostickém paláci na Malé Straně.

Magnesia Litera je české literární ocenění, které uděluje Občanské sdružení Litera. Několik kategorií korunuje hlavní cena Kniha roku, která je navíc oceněna finanční odměnou. Předávání cen vysílá Česká televize.

Památník národního písemnictví (PNP) je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.

ProCulture je výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro kulturu. V roce 2012 byla činnost ProCulture až do odvolání utlumena.

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu. Společnost Franze Kafky má nyní kolem 1000 členů z celkem 23 států světa.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) byl založen v roce 1879 z podnětu takových osobností, jako byli J. R. Vilímek, J. Otto a F. Topič, za účelem šíření českých knih a dodržování profesní etiky. Roku 1949 byl Svaz zlikvidován a veškerý jeho majetek byl zabaven. V roce 1990 obnovený Svaz na odkaz historické organizace vědomě navázal a vytkl si za cíl hájit v tržních podmínkách společné profesní zájmy nakladatelů, distributorů a knihkupců.

Svět knihy byl založen v roce 1997 Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Hlavní činnosti společnosti jsou zaměřené na propagační podporu českého knižního trhu a na vytváření obchodního prostoru pro české i zahraniční nakladatelské subjekty a firmy hraničních oborů.

Havran je nakladatelství, jež začalo působit na poli české knižní kultury v roce 2001. Jeho záměrem bylo a je předkládat čtenářům knihy převážně nekomerčního charakteru, které však budou splňovat veškeré nároky kladené na kvalitní knižní tvorbu.

Nakladatelství Meander nabízí nezaměnitelné umělecké knihy pro děti, dětské knihy pro dospělé a komiksy pro všechny, autorů českých i zahraničních, začínajících i těch legendárních, od Havla přes Magora, Brabence a Wernische až po Petra Nikla nebo Radka Malého.

Městská část Praha 6 se do projektu zapojila projektem unikátní pouliční knihovny. Ten byl odstartován na náměstí Svobody, kde je jako první v Praze a v ČR umístěna pouliční knihovna. Koncept pouliční knihovny spočívá v tom, že je jejím prostřednictvím možné vypůjčit si knihu, odnést si ji domů a po přečtení ji zase vrátit. Zdarma, bez poplatků, bez čekání! Když při vracení vypůjčené knížky přidáte navrch jednu svou knihu, kterou chcete dát do oběhu, tím lépe. Literatura si tak najde cestu i k těm lidem, kteří knížky nekupují, nebo nemají čas vybírat si v knihovnách.

Od roku 1993 je česká sekce IBBY občanským sdružením. Od tohoto roku pořádá soutěž Zlatá stuha. Toto výroční ocenění knih pro děti a mládež v České republice autorů a ilustrátorů se postupně proměňovalo, dnes jej vyhlašuje Česká sekce IBBY společně s Klubem ilustrátorů dětské knihy, Památníkem národního písemnictví a Obcí překladatelů. Na jejím financování se podílí Ministerstvo kultury ČR.

Právo dítěte na všeobecné vzdělání a přímý přístup k informacím je jednou ze zásad Mezinárodní konvence o právech dítěte. Produkce a rozšiřování kvalitní literatury pro děti a mládež toto právo dětí výrazně ovlivňuje a napomáhá k jeho realizaci. V roce 1953 bylo založeno Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (IBBY – International Board on Books for Young People), které se k Mezinárodní konvenci o právech dítěte plně hlásí a chce se podílet na realizaci jejích cílů.