(česky níže)

Call for applications for the residency programme 2023

The applicants can send their materials via online application form.

The call for applications closes August 31, 2022, 12 pm CET.

PRAGUE – UNESCO CITY OF LITERATURE CREATIVE TWO-MONTH RESIDENCY 2023
for foreign writers and translators

The project Prague City of Literature offers residency stays for foreign writers and translators. There are six residencies available for 2023, each lasts two months. 

Prague City of Literature reimburses the resident for a return ticket, provides accommodation for free and a stipend of CZK 15,000 (approx. 600 euro) per month.

Do you have a breathtaking project you would like to work on during your residency in Prague?

Apply now!

Or by Wednesday, August 31, 2022, 12 pm CET.

General conditions for all the foreign writers and translators – residency 2023 Prague City of Literature:

PROVIDED SERVICE

The accommodation and travel expenses are covered by the receiving organization; the residents will also receive a scholarship of CZK 15,000 (approx. €600) per month.

REQUIRED DOCUMNETS

 • Completed online application form
 • Optional: extract from a published text (in Czech or in English) or sample of a translated text into Czech (2 pages)

SELECTION CRITERIA

 • Cultural interest for the location
 • Basic knowledge of English language
 • At least one published literary work (not a private edition) or two broadcast or published radio dramas or one carried out or published theatre play or at least one translated work of a Czech author
 • Willingness to participate on the local literary life (author readings, meeting students, talks, activities arranged
  by the receiving institution or connected to the cultural events of the city)
 • Working on the writings during the stay
 • The author who has already once received the scholarship can’t apply again
 • The Resident undertakes that in the course of the residency stay or no later than within 2 months from
  its termination, he/she will provide the Municipal Library in Prague with the text inspired by the stay that the Municipal Library in Prague, through the project „Prague City of Literature“, will be authorized to use to promote the Prague’s residencies. The Municipal Library in Prague will enter into a licence agreement with the Resident
  for the purpose of using the text in electronic as well as printed version.

This call goes for 6 residencies in 2023 (January – February, March – April, May – June, July – August; September – October; November – 15th December). The results will be announced till October 30, 2022.

Deadline for receiving application form: Wednesday, August 31, 2022, 12 pm CET

FAQ – please follow here.

If you have any questions, please contact us on prague@cityofliterature.cz.

Visit www.prahamestoliteratury.cz or fb Praha.mesto.literatury for the latest news, details for your application form, and more.


Výzva pro podávání přihlášek k rezidenčním pobytům 2023

Zájemci o rezidenční pobyty v Praze mohou posílat své materiály prostřednictvím online přihlášky.

Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2022, 12 h SEČ.

PRAHA MĚSTO LITERATURY UNESCO – KREATIVNÍ DVOUMĚSÍČNÍ REZIDENCE 2023
pro zahraniční spisovatele a překladatele

Projekt Praha město literatury nabízí rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele. Pro rok 2023 je k dispozici šest rezidencí, z nichž každá trvá dva měsíce.

Praha město literatury proplácí rezidentovi zpáteční letenku, poskytuje ubytování zdarma a stipendium 15 000 Kč (cca 600 eur) měsíčně.

Máte nějaký dechberoucí projekt, na kterém byste chtěli během svého pobytu v Praze pracovat?

Přihlaste se nyní!

Nebo do středy 31. srpna 2022, 12:00 SEČ.

Všeobecné podmínky pro všechny zahraniční autory a překladatele – rezidence 2023 Praha město literatury:

NABÍZÍME

Rezidentovi je hrazeno ubytování, cestovné a měsíční stipendium ve výši 15 000 Kč (cca 600 euro).

POŽADOVANÉ DOKUMENTY PRO PŘIHLÁŠENÍ

 • Vyplněný online formulář přihlášky
 • Fakultativně: ukázka z publikované tvorby (v angličtině nebo v češtině) či z překladu do češtiny (max. 2 stránky)

KRITÉRIA PRO VÝBĚR

 • Kulturní zájem o místo
 • Základní znalost angličtiny
 • Nejméně jedno již vydané literární dílo (nikoli soukromá vydání) nebo dvě již odvysílané nebo publikované rozhlasové hry nebo jedna již realizovaná či publikovaná divadelní hra nebo minimálně jedno přeložené dílo českého autora
 • Ochota podílet se na místním literárním životě (autorská čtení, školní besedy, diskuze a aktivity pořádané organizátorem pobytu nebo spojené s kulturními událostmi ve městě)
 • Práce na literárním díle během pobytu
 • Autor, který již stipendium jednou získal, nemůže podat žádost znovu
 • Rezident se zavazuje, že v průběhu rezidenčního pobytu či nejpozději do 2 měsíců od jeho skončení poskytne Městské knihovně v Praze text inspirovaný tímto pobytem, který MKP prostřednictvím svého projektu bude moci využít pro propagaci pražských rezidenčních pobytů. MKP s rezidentem uzavře licenční smlouvu na využití tohoto textu v elektronické i tištěné podobě.

Tato výzva platí pro 6 rezidenčních pobytů probíhajících v roce 2023 (leden – únor, březen – duben, květen – červen, červenec – srpen; září – říjen; listopad – 15. prosince). Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do 30. 10. 2022.   

Uzávěrka přihlášek: středa 31. 8. 2022, 12 h SEČ.

Často kladené otázky zodpovídáme zde.

Vaše dotazy také rádi zodpovíme na e-mailové adrese prague@cityofliterature.cz.

Sledujte www.prahamestoliteratury.cz nebo fb Praha.mesto.literatury pro aktuální zprávy, podrobnosti k přihlášce a další.

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na rezidenční pobyty v Praze pro rok 2023 proběhne na konci října 2022.